Rok założenia - 1985
polski english

0 szt / 0,00 zł
Wyszukiwarka

Regulamin Sklepu Internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BILLKROS.com ważny od dnia 24.12.2014.

I. Definicje
Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają  : 
1. Klient sklepu – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca zarazem osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego BILLKROS.com;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3.  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego BILLKROS.com
4.  Sklep internetowy BILLKROS.com – serwis internetowy dostępny pod adresem www.billkros.com, za którego pomocą Klient sklepu może w składać zamówienia; 
5. Produkt –  towary prezentowane w Sklepie Internetowym BILLKROS.com;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy BILLKROS Zbigniew Czerski ul. Pużaka 57 38-400 Krosno, NIP 6840000146, REGON 370015288, a Klientem sklepu, zawierana za pośrednictwem serwisu internetowego BILLKROS.com;

7.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu. 
II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.billkros.com.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.3. Sklep internetowy, znajdujący pod adresem www.billkros.com, prowadzony jest przez Billkros Zbigniew Czerski, ul. Pużaka 57, 38-400 Krosno

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta użytkownika w ramach sklepu internetowego BILLKROS.com; 

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego BILLKROS.com;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego BILLKROS.com;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego BILLKROS.com.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego BILLKROS.com jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient Sklepu następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny

b) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript

c) włączona obsługa języka JavaScript,

d) włączona obsługa plików Cookies

e) aktywne konto e-mail.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego BILLKROS.com Klient Sklepu powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub mobilnego urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Billkros Zbigniew Czerski. zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub całkowitego zablokowania świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego dla osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci Sklepu zostaną o powyższym powiadomieni emailowo. 

2.8. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu BILLKROS.com, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego BILLKROS.com jest założenie konta użytkownika w serwisie. 

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu BILLKROS.com. 

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Billkros Zbigniew Czerski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego BILLKROS.com, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego BILLKROS.com, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym BILLKROS.com dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego BILLKROS.com naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów serwisu,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Billkros Zbigniew Czerski za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Billkros Zbigniew Czerski,

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego BILLKROS.com, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ze strony Billkros Zbigniew Czerski,

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy BILLKROS.com podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego BILLKROS.com w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego BILLKROS.com niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego BILLKROS.com w sposób nieuciążliwy dla innych klientów

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego BILLKROS.com jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego BILLKROS.com w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego BILLKROS.com należy wejść na witrynę internetową www.billkros.com, dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi Sklepu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient Sklepu ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi Sklepu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

4.4. Po podaniu przez Klienta Sklepu korzystającego ze Sklepu internetowego BILLKROS.com wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 

1) przedmiotu zamówienia, 

2) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 

3) wybranej metody płatności, 

4) wybranego sposobu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz akceptacja zamówienia. 

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Billkros.com. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

4.7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką  listową, pocztową, kurierską, transportem własnym. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy Billkros Zbigniew Czerski.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 21 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Sklepu Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.billkros.com.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem na numer konta bankowego 35 1240 2311 1111 0000 3883 3391.

VII. Prawo odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład pismo wysłane pocztą, na adres Billkros Zbigniew Czerski, ul Pużaka 57 38-400 Krosno lub pocztą elektroniczną na adres billkros@billkros.com.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Kupna w Sklepie Internetowym nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów;
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument obowiązany jest odesłać lub przekazać Sklepowi Produkt na adres Billkros Zbigniew Czerski, ul. Pużaka 57 38-400 Krosno, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy.

Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeśli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, wówczas Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, których wysokość szacowana jest na kwotę 1,10zł/km, zależną od odległości od siedziby firmy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Billkros Zbigniew Czerski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail : billkros@billkros.com. Billkros Zbigniew Czerski. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta Sklepu, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem billkros@billkros.com, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego (lub zdjęcia z wskazanymi i opisanymi usterkami) wraz z dokumentem potwierdzającym zakup (paragon lub FV)
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

8.3. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Billkros Zbigniew Czerski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów Sklepu.

9.2. Klient Sklepu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Billkros Zbigniew Czerski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Billkros Zbigniew Czerski, ul. Pużaka 57 38-400 Krosno, mailowo pod adres billkros@billkros.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient Sklepu powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Billkros Zbigniew Czerski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Billkros Zbigniew Czerski, a Klientem Sklepu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Billkros Zbigniew Czerski, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Billkros Zbigniew Czerski.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XI. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krośnie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


Billkros © 2011 | Modyfikacja: 02.01.2018 | Prywatność | Zgłoś błąd